لیست قیمت کانکس گروه صنعتی ویلامون
(تمامی قیمت ها به تومان و تا اطلاع ثانوی معتبر میباشد) تاریخ آخرین به روزرسانی قیمت ها: 1393/06/01

کانکس با ابعاد استاندارد

عرض * طول سالنی A++ سالنی A+ سالنی A سالنی B سالنی C سالنی D
4 * 2.5 8.500.000 7.800.000 6.300.000 3.700.000 2.950.000 2.400.000
6 * 2.5 12.750.000 11.700.000 9.450.000 5.550.000 4.425.000 3.450.000
8 * 2.5 17.000.000 15.600.000 12.600.000 7.400.000 5.900.000 4.600.000
10 * 2.5 21.250.000 19.500.000 15.750.000 9.250.000 7.375.000 4.750.000
12 * 2.5 25.500.000 23.400.000 18.900.000 11.100.000 8.850.000 6.900.000

کانکس با ابعاد غیر استاندارد

عرض * طول سالنی A++ سالنی A+ سالنی A سالنی B سالنی C سالنی D
4 * 3 10.200.000 9.360.000 7.560.000 4.440.000 3.540.000 2.760.000
6 * 3 15.300.000 14.040.000 11.340.000 6660.000 5.310.000 4.140.000
8 * 3 20.400.000 18.720.000 15.120.000 8.880.000 7.080.000 5.520.000
10 * 3 25.500.000 23.400.000 18.900.000 11.100.000 8.850.000 6.900.000
12 * 3 30.600.000 28.080.000 22.680.000 13.320.000 10.620.000 8.280.000

کانکس نگهبانی

عرض * طول سالنی A++ سالنی A+ سالنی A سالنی B سالنی C سالنی D
1.5 * 1.25 2.850.000
1.5 * 1.5 2.900.000 2.400.000 2.150.000
2 * 2 3.300.000 2.700.000 2.300.000
2 * 2.5 3.700.000 2.800.000 2.450.000
2 * 3 4.100.000 3.000.000 2.850.000

امکانات اضافه

سالنی A++ سالنی A+ سالنی A سالنی B سالنی C سالنی D
پارتیشن اضافی 700.000 700.000 700.000 500.000 500.000 500.000
درب اضافه 700.000 700.000 500.000 300.000 200.000 200.000
پنجره اضافه 700.000 700.000 500.000 400.000 200.000 200.000
حفاظ درب و پنجره 500.000 500.000 200.000 200.000 100.000 100.000
آبدارخانه 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 800.000 800.000
آبدارخانه با امکانات کامل 2.000.000 2.000.000 2.000.000
سرویس بهداشتی 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
پلتفرم چرخدار 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 1.800.000
Print Friendly, PDF & Email